Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

 

Kinh sách giáo lý

Tiếng Anh

Caodai holy contitution (Bùi Đắc Hùm)
Caodai holy messages (Bùi Đắc Hùm)
Caodai spiritual celebration (Bùi Đắc Hùm)
Caodai religious contitution (Bùi Đắc Hùm)
Caodai out of many, one a religion of unity (Bui Dac Hum & Ngansha Beck)
An introdution to Caodaism (Ralph B. Smith)
History and philosophy of Caodaism ( Gabriel gobron)

Thuyết Minh

Bồi Dưỡng Đức Tin (Giáo Hữu Bùi Văn Tâm)
Câu chuyện đức tin (Diệu Nguyên)
Cơ duyên và tuổi trẻ (Phạm Văn Liêm)
Có một tình thương ( Bạch Liên Hoa)
Tìm hiểu Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế (Thiện Ngộ)
Danh Thầy Danh Đạo (Đơn Tâm)
Đại Đạo Truy Nguyên (Huệ Chương)
Đạo Kinh (Nguyễn Hữu Đắc)
Đạo Tâm Bửu Giám ( Nguyên Thủy)
Tự Thắp Đuốt Mà Đi (Thiện Quang_
Đất Nam Kỳ (Huệ Khải)
Hành Trạng Tiền Bối Cao Triều Phát ( Cao Bạch Liên - Huệ Khải)
Hành trang người Đạo Cao Đài (Diệu Nguyên)
Hương Quế Cho Đời - Huệ Lương (Phạm văm Liêm)
Giải thích Kinh Cứu Khổ (Huệ Khải)
Kinh Cứu Khổ (Huệ Khải)
Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu 1878-1932
Lòng Con Tin Đấng Cao Đài (Huệ Khải)
Luật Nhân Quả theo Giáo Lý Cao Đài (Huệ Khải)
Mẫu Chuyện Năm Dần (Nguyên Hạnh)
Một Dòng Bát Nhã (Huệ Khải)
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp Ngài Minh Thiện (Minh Lý Đạo)
Ngô Văn Chiêu Người Môn Đệ Cao Đài Đầu Tiên (Huệ Khải)
Kinh Cứu Khổ trong Đạo Cao Đài ( Huệ Khải)
Tư Tưởng Đạo Gia (Lê Anh Minh)
Tìm Hiểu Kinh Sám Hối (Huệ Khải)
 Tìm hiểu kinh cúng Tứ Thời soạn giả Lê Anh Dũng
Tinh Hoa Cao Đài Giáo (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)
Tứ Thời Nhựt Tụng Dẫn Giải
Tiểu sử Đức Kim Tiên Huệ Phật
Bản Thể Luận (Đồng Tân)
Tổng Quan Cao Đài Giáo (ĐồngTân)
Lý Thuyết Tổng Hợp (Đồng Tân)
Tìm hiểu Đạo Cao Đài - 310 câu giải đáp (Đồng Tân)
CaoĐài Giáo (Đồng Tân)
Lịch sử Cao Đài phần Vô Vi 1921 - 1927 (Đồng Tân)
Lịch sử Cao Đài phần Phổ Độ 1926 - 1937 (Đồng Tân)
Lịch sử Cao Đài phần Phổ Độ 1934 - 1910 (Đồng Tân)
Đạo Cao Đài (Đồng Tân)
Bồi Dưỡng Đức Tin ( Giáo Hữu Bùi Văn tâm)
Đại Đạo Truy Nguyên (Huệ Chương)
Đại La Thiên Đế ( Thiện Ngộ)
Đạo Nguyên Chánh Nghĩa

Đạo Tâm Bửu Giáo (Nữ soạn giả Nguyên Thủy)
Dưỡng Chơn tập (Tam Tông Miếu)
Hành Trang Người Cao Đài (Diệu Nguyên)
Hội Lý Xiển Chơn Luận (Nguyễn Văn Kinh)
Cao Đài Giáo Lý Sơ Giải tác giả Huệ Lương
Tìm hiểu tôn giáo Cao Đài
Cao Đài giáo lý đại cương soạn giả Chí Tín
Đời sống của người tín đồ Cao Đài

Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng diển giải ,biên soạn Thiện Trung Nguyễn Xuân Liêm
Sự tích Tam Trấn Oai Nghiêm trong Tam Kỳ Phổ Độ biên soạn Thiện Trung
Tìm hiểu kinh cúng Tứ Thời soạn giả Lê Anh Dũng
Đạo Đức người Cao Đài
Lịch sử đạo Cao Đài thời tiềm ẩn 1920-1926 soạn giả Lê Anh Dủng
Thuyết Minh Kinh, Kinh Tứ Thời giải nghĩa Soạn giả Ngọc Quyên Hương thánh danh Diệu Nhơn Minh
Triết lý Cao Đài tác giả Lạp Chúc Nguyễn Huy
Cao Đài Giáo Lý Sơ Giải tác giả Huệ Lương
Tìm hiểu tôn giáo Cao Đài
Cao Đài giáo lý đại cương soạn giả Chí Tín
Đời sống của ngườI tín đồ Cao Đài
Thất Chơn Nhơn Quả (Lê Anh Minh)
Triết Lý Đền Thánh Cao Đài Tây Ninh (Huệ Khải)
Câu Chuyện Đức Tin (Diệu Nguyên)
Giải Mã truyện Tây Du (Huệ Khải)

 

Hội Thánh Tây Ninh

Bí truyền cơ đạo (Phạm Công Tắc)
Hội Lý Xiển Chơn Luận ( Nguyễn Văn Kinh)
Lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
Đạo Sử Q1  biên sọan Nữ Đầu Sư Hương Hiếu
Đạo Sử Q2  biên sọan Nữ Đầu Sư Hương Hiếu
Pháp Chánh Truyền
Thánh Giáo: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1 & Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 2
Luận Đạo Chơn Ngôn (Thượng Trung Nhật)
Tiểu Sử Hộ Pháp Phạm Công Tắc
Tân luật Pháp Chánh Truyền
Chánh Trị Đạo soạn giả Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
Phương châm hành đạo tác giả Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung
Giảng Đạo Yếu Ngôn tác giả Nguyễn Văn Kinh
Giáo Lý tác giả Trương Văn Tràng
Thiên Đạo tác giả Nguyễn Trung Hậu
Kinh Thiên Đạo (Tòa Thánh Tây Ninh)

Bí Truyền Cơ Đạo
 

Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo

Sách Phần Đạo Cao Đài (Hội Thánh Bến Tre)
Tiểu Sử Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương (1881-1951)
Tài Liệu Thuyết Đạo (Hội Thánh Bến Tre)

 

Hội Thánh Truyền Giáo


Thánh Giáo Kết Tập (Hội Thánh Truyền Giáo Trung Việt)
Tam Thừa Chơn Giáo (Hội Thánh Truyền Giáo)
 

Hội Thánh Chơn Lý

Đuốc Chơn Lý số 32
Đuốc Chơn Lý số 33
Đuốc Chơn Lý số 34
Đuốc Chơn Lý số 35
Đuốc Chơn Lý số 36
Đuốc Chơn Lý số 37
Đuốc Chơn Lý số 38
Đuốc Chơn Lý số 39
Đuốc Chơn Lý số 40
Đuốc Chơn Lý số 41
Đuốc Chơn Lý số 42
Đuốc Chơn Lý số 43
Đuốc Chơn Lý số 44
Đuốc Chơn Lý số 45
Đuốc Chơn Lý số 46
Đuốc Chơn Lý số 47
Đuốc Chơn Lý số 48
Đuốc Chơn Lý số 49
Đuốc Chơn Lý số 50
Đuốc Chơn Lý số 51
Đuốc Chơn Lý số 52
Đuốc Chơn Lý số 53
Đuốc Chơn Lý số 54
Đuốc Chơn Lý số 55
Đuốc Chơn Lý số 56
Đuốc Chơn Lý số 57
Đuốc Chơn Lý số 58
Đuốc Chơn Lý số 59
Đuốc Chơn Lý số 60
Thiên Đạo Chơn Truyền Q.1
Thiên Đạo Chơn Truyền Q.2
Thiên Đạo Chơn Truyền Q.3
Đạo Qui Lý Nhiệm
Tổng Danh Mục Kinh Cao Đài Chơn Lý
Tây Vương Thánh Mẫu
Kinh Bạch Ngọc
Kinh Nhựt Tụng
Kinh Trung Thiên
Bài Bái Mạng Thập Ngũ Linh Đăng - Nữ Đầu Sư
Kệ Giống U Minh Nữ Phái
Ngọn Đuốc Chơn Lý 1,2,3
Chơn Lý - Thánh Giáo Sưu Tập Q.1
Chơn Lý - Thánh Giáo Sưu Tập Q.2
Chơn Lý - Thánh Giáo Sưu Tập Q.3
Chơn Lý - Thánh Giáo Sưu Tập Q.4
Luật Bình Quân (ĐCL 52 cũ)
Kệ Giống U Minh tại Vô Vi Vạn Linh
Kệ Giống U Minh Nam Giới
Lịch Sử Pháp Văn
Kinh Nhựt Thời
Kệ Nhựt Thời
Chánh Tà Yếy Lý
Lữ Thánh Đế Quân
 

Tổ Đình Chiếu Minh

Đạo Pháp Bí Giải
Di Đà Diệu Pháp (Bùi Trí Dũng)
Tam Ngươn Giác Thế
Kinh Tứ Thời (Chiếu Minh)
Long Ẩn Đàn (Chiếu Minh)
Đàn Minh Khai Hải Ngoại (Chiếu Minh)
Tam Nhật Đàn
Trước Tiết Tàng Thơ (Chiếu Minh)
Tây Du Chơn Giải
Bát Quái Đồ Thiên
Pháp Chánh Truyền
Tiểu Sử Hành Đạo của Đức Ngô
Thánh Giáo: Đại Thừa Chơn Giáo   PDF
Đại Đạo Luận
Lịch Sử Quan Phủ Ngô Minh Chiêu

 

Tiên Thiên

Huyền Pháp Bảo Ngươn Kinh (Tiên Thiên)
Tam Hoàng Thiên Kinh (Tiên Thiên)
Thánh Giáo: Thánh Huấn Hiệp Tuyển quyễn 1
Thánh Giáo: Thánh Huấn Hiệp Tuyển quyển 2
 

Minh Lý Đạo

Dưỡng Chơn Tập (Minh Lý Đạo)
Đạo Học Chỉ Nam (Tam Tông Miếu)
Kinh Nhựt Tụng (Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu)
 

Thiên Lý Bửu Tòa

Diêu Minh Bảo Pháp Di Lặc Chơn Kinh (Thiên Lý Bửu Tòa)
Kinh Thánh Giáo Pháp (Thiên Lý BửuTòa)
Pháp Bảo Tâm Kinh (Thiên Lý Bửu Tòa)
Quan Âm Phổ Chiếu - Pháp Bảo Tâm Kinh (Thiên Lý Bửu Tòa)
Đại giác Thánh Kinh
Bảo Pháp Chơn Kinh
 

Thánh Giáo


Bảo Pháp Chơn Kinh
Bình Minh Đại Đạo
Cẩm Namg Thơ Diêu Trì Kim Mẫu
Kinh Chiêu Hồn Chí Sĩ
Đạo Nguyên Chánh Nghĩa (Vỉnh Nguyên Tự)
Khuyến Nữ Hồi Tâm
Ngọc Kinh Toàn Tập
Ngọc Lộ Kim Bàn
Thánh Giáo Vạn Hạnh Thiền Sư
Tổ Tiên Chính Giáo

Cẩm Nang Thơ  (Diêu Trì Kim Mẫu)

 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý

Dặm Dài Gánh Đạo (ĐT Chí Tín)
Huấn Từ Đức Chí Tôn
Thánh Giáo sưu tập 1965
Thánh Giáo sưu tập 1966
Thánh Giáo sưu tập 1967
Thánh Giáo sưu tập 1967
Thánh Giáo sưu tập 1969
Thánh Giáo sưu tập 1970
Thánh Giáo sưu tập 1971
Thánh Giáo sưu tập 1972
Thánh Giáo sưu tập 1973
Thánh Giáo sưu tập 1974
Thánh Giáo sưu tập 1975
Thánh Giáo Sưu Tập 1981-1982
 Thánh Giáo sưu tập 1985
Thánh Giáo sưu tập 1986
Thánh Giáo Sưu Tập: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
Thánh Giáo Sưu Tập: Đức Lý Giáo Tông Thái Bạch Kim Tinh
Thánh Giáo Sưu Tập: Đức Vạn Hạnh Thiền Sư
Thánh Giáo: Lòng Từ Mẫu từ năm1965-1969
Thánh Giáo: Lòng Từ Mẫu từ năm 1970-1986
Thánh Giáo: Thánh Đức Chơn Kinh
Thánh Giáo: Thánh Đức Chơn Truyền Trung Đạo
Thánh Giáo: Thượng Thừa Chơn Pháp (Tiên Thiên Hư Vô Trường Chơn Đạo)
Thánh Giáo: Bình Minh Đại Đạo
Thánh Giáo: Thánh Huấn Hành Thiện

Kinh Sám Hối (Vô Vi Đài)
Thánh Giáo: Tu Chơn Thiệp Quyết
Thánh Giáo: Kinh Sám Hối
Thiên Đạo Học Đường
Bạch Y Thần Chú (Quan Thế Âm Bồ Tát)
Thánh Giáo: Giác Thế Hồi Minh (Thánh Hội Minh Thiện Đạo)
Thánh Giáo: Giác Thế Hồi Minh (Minh Chơn Đạo Hậu Giang)
Thánh Giáo: Hồi Chuông Cứu Khổ
Thánh Giáo: Ngọc Minh Kinh (Tòa Thánh Hậu Giang
Thánh Giáo: Giáo Đoàn Nữ Giới (Hội Thánh Minh Chơn Đạo)
Thánh Giáo: Khuyến Nữ Hồi Tâm (Vô Vi Tòa Thánh Tiên Thiên Hư Vô)
Kinh Thiên Đạo (Tòa Thánh Tây Ninh)
Kinh Tận Độ
Thánh Giáo: Minh Giáo Thánh Truyền (Tòa Thánh Hậu Giang - Cao Thượng Bửu Tòa)
Thánh Giáo: Nhủ Bạn Nữ Nhi (Linh Hương Thần Nử giáng cơ)
Chơn Lý Tam Giáo Đạo qua Tam Kỳ Phổ Độ Soạn Giả Huệ Lương
Thuyết Đạo tác giả Thiên Châu Tinh Quân

 

Tôn giáo bạn

TGB- Địa Ngục Du Ký
TGB Dich Cân Kinh thực hành
TGB Dưới Chân Thầy
TGB Huệ Mệnh Kinh
TGB Học Cơ Tiến Hóa (Bạch Liên)
TGB Huyền Diệu Cảnh (Lý Trần Tử)
TGB Lược khảo Huỳnh Điùnh Kinh
TGB Khái Niệm Về Đạo Lão (Nguyễn Văn Thọ)
TGB Kinh Dịch - Đạo của người Quân Tử (Nguyễn Hiến Lê)
TGB Kinh Vô Vi Pháp
TGB Luân Hồi Du Ký (Thánh Hiền Đường)
TGB Nam Hoa Kinh chú giải
TGB Ngọc Hoàng Tâm Ấn Kinh chú giải
TGB Phép Xuất Hồn (Nguyễn Thuần Hậu)
TGB Lượt Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm
TGB Thiền Yên Lặng
TGB Vô NIệm Viên Thông (Thiền Sư Thích Minh Thiền)
TGB Tứ Diệu Đế
TGB Việt Dịch (Hà Hưng Quốc)